Eettiset ohjeet

Apteekit toimivat terveydenhuollon etiikan mukaisilla periaatteilla, joiden keskeinen lähtökohta on se, että apteekki pyrkii kaikessa toimimaan asiakkaan etujen mukaisesti noudattaen hyviä ammatillisia toimintatapoja. Lääkkeiden myynti yksittäiselle asiakkaalle ei ole itsetarkoitus, vaan toiminnan perusteena on aina hoidon tarve ja terveyttä edistävät tavoitteet.

Peruslähtökohtana kaikissa apteekkien toiminnoissa ovat apteekkitoiminnan eettiset ohjeet, jotka Suomen Apteekkariliitto ja Suomen Farmasialiitto ovat yhdessä hyväksyneet. Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilökuntaa arkipäivän eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa sekä viitoittaa apteekkitoiminnan kehittämisen periaatteita osana terveydenhuoltoa.

Ohjeet määrittelevät apteekkitoiminnalle yhteisesti hyväksytyt ammattieettiset linjaukset, ja samalla velvoittavat apteekkialaa reagoimaan niiden vastaiseen toimintaan. Tarvittaessa ohjeita tulkitsee ja keskustelua herättää ammattieettinen neuvottelukunta.